Here’s a list of Persian (Farsi) translations for “Acute accent”:

نشان (س) که :

برای نشان دادن کیفیت و طول حروف صدادار به کار می رود (مثلا در واژه ی فرانسه ی idee)

برای نشان دادن فشارهجا (مثلا واژه ی اسپانیایی ole)

برای نشان دادن تکیه بر هجاها در شعر انگلیسی (مثلا worked یا called)

Acute

تیز، سرسوزنی، سوزن مانند، نوک تیز

تیزهوش، تیز، زیرک

حساس، دقیق، موشکاف، تیزبین، عمیق

شدید، تند، حاد

(پزشکی) بیماری شدید ولی زودگذر (در مقابل مزمن)

بحرانی، وخیم، مبرم

(صدا) زیر، تیز، گوشخراش

نشان اکسانتگو (در فرانسه)

(هندسه) حاده، تند

Accent

تشدید، تکیه ی صدا، مد، اکسان، فشار هجا، تاکید، قوت

علامت فشار هجا

لهجه

لحن، سبک، ضرب، آهنگ، مشخصات برجسته

(موسیقی) فشار یا تکیه بر نت بخصوص، با فشار ادا کردن (هجا یا واژه)

تاکید کردن

Grave accent

اکسان گراو (که در فرانسه برای نشان دادن طول و ماهیت حروف صدادار به کار می رود و بدین شکل است : (ش)، در انگلیسی این علامت برای نشان دادن اکسان (یا تاکید) ثانوی در تلفظ واژه ها به کار می رود مثلا: typewriter، (در شعر و غیره) این علامت نشان آن است که حرف با صدا باید کاملا تلفظ شود مثلا: helped (به عبارت دیگر این واژه به جای یک سیلاب دو سیلاب پیدا می کند)

Tonic accent

(آوا شناسی) فشار بر هجا، واجبخش فشار

 

Definitions, Meanings, Synonyms and Antonyms of “Acute accent

Use “Acute accent” in a sentence | Acute accent” sentence examples.